Kyyvesi kuntoo – hanke; toimintaa jo vuosi takana

TAUSTAA

Kymijoen – Suomenlahden pintavesien hoidon suunnittelussa Kyyvesi mainittiin olevan erinomaisessa kunnossa.  Asiasta tuli noin 120 muistutusta, mikä määrä aiheutti vesistön tarkemman tarkastelu. Lopulliseen suunnitelmaan asia korjattiin ja samalla suunnitelmaan merkittiin Kyyveden lahtialueiden poikkevan ekologiselta tilaltaan keskeisestä Kyyvedestä. Kyyveden Suovunselkä oli jo aiemmin rajattu omaksi vesimuodostumakseen.

Etelä-Savon pintavesien hoidon toimepideohjelma 2010 -2015 valmistui joulukuussa 2009. Toimenpideohjelmaa valmisteltaessa aloitettiin Etelä-Savon ympäristökeskuskessa (nyk. Etelä-Savon ELY) alkuvuodesta 2009 valmistella toimintaryhmän perustamista Kyyvedelle.

Toiminnan järjestäytyminen

Toimintaryhmä järjestäytyi 15.12.2009 ja otti nimekseen Kyyvesi kuntoon -hanke. Hankettaa ohjaamaan perustettiin ohjausryhmä ja sille käsiteltäväksi tulevia asioita valmistelee työryhmä, eli ”Työnyrkki”.

Ohjusryhmässä on laaja edustus vesien käyttäjistä, vesialueen omistajista, metsä- ja maatalouden toimijatahoista, alueen kunnista ja keskeisistä viranomaisista.

Puheenjohtajana toimii Veli Manninen , joka edustaa Haukivuoren aluejohtokuntaa. Varapuheenjohtaja on Vesa Tyrväinen Kyyveden kalastusalueelta ja sihteerinä toimii ympäristösuunnittelija Reijo Lähteenmäki Etelä-Savon ELY:stä.

Kahdeksanhenkinen työnyrkki on asioita valmisteleva ja omalta osaltaan toimeenpaneva elin. Puheenjohtaja on Veli Manninen ja sihteeri Reijo Lähteenmäki.

Hankkeen työnyrkki maastokatselmuksella syyskuussa 2010

Hankkeen työnyrkki maastokatselmuksella syyskuussa 2010

 Työnyrkki laati vuosisuunnitelman, jossa keskeisenä tehtävänä oli saattaa Kyyveden kunnostus- ja hoitosuunnittelu alkuun.

 

 

 

 

 

 

 

Toiminta vuonna 2010

Ohjausryhmän kokouksia pidettiin kaksi, työnyrkki kokoontui  viisi kertaa.

Suovu siistiksi -hanke

Suovun kunnostamiseksi perustettiin toimintaryhmä lokakuussa 2009. Ryhmä toimii Kyyvesi kuntoon – hankkeen eräänä paikallisena toimintaryhmänä. Ryhmästä on ohjausryhmässä ja työnyrkissä edustus. Suovu siistiksi hankkeen toimintaryhmässä on viisi jäsentä ja lisäksi ryhmässä on kaksi asiantuntijajäsentä. Ryhmän puheenjohtajana toimii Yrjö Takkinen. Ryhmä on toteuttanut kosteikon suunnitteluhankkeen Purukorvenojan suualueelle sekä toteutti Suovun – Hirviselän alueen koekalastukset.

Viikarinlahti -yhdistys ja Luusniemen alue

Yhdistys toimii Viikarinlahden alueella. Yhdistyksestä on ohjausryhmässä ja työnyrkissä edustus. Aktiiviset edustajat alueelta ovat Matti Salonen ja Harri Lahikainen.

Luusniemen kylätapahtumassa

Luusniemen kylätapahtumassa

 

 

 

 

 

 

 

 

Härkäjärven – Siikalahden alue

Kangasniemen Kutemajärvellä pidettiin huhtikuussa tupailta, jossa Kyyvesi kuntoon – hanketta esiteltiin alueen asukkaille. Härkäjärven luusuan alueella tehtiin kesäkuussa niittotarpeen kartoitus maastotarkastuksena. Alueella on kiinnostusta mm. hoitopyynnin  ja koeverkkokalastusken järjestämiseen. Osakaskuntien yhteistyön aikaansaaminen alueella on tärkeää. Alueella toimivan Härkäjärven laskuyhtiön puheenjohtaja Risto Wallin on käynnistänyt osakaskuntien myötävaikutuksella alueellisen suunnittelun.

Härkäjärven luusuan alueella on niittotarvetta

Härkäjärven luusuan alueella on niittotarvetta

 

 

 

 

 

 

 

 

Eri toimintakokonaisuudet

Kyyveden vedenkorkeus

Kyyveden kalastusalue on tehnyt ELY -keskukselle aloitteen Kyyveden alivesien nostamisesta. ELY -keskus selvitti vedenkorkeuden noostamisen kannalta tärkeitä taustatekijöitä kartoittamalla lasku-uomaa Rauhasalmea. Loppuvuodesta ELY -keskus valitsi alivedenkorkeuden nostomahdollisuuksien selvittämiseen konsultin. Kyyvesi kuntoon – hanke ei sinänsä edistä nostohanketta vaan sen rooli asiassa on lähinnä tiedottava.

Kyyveden matalaa hiekkarantaa

Kyyveden matalaa hiekkarantaa

 

Tiedustelu/kysely

Toteutettiin Haukivuoren kotiseutumarkkinoiden yhteydessä koskien koko Kyyvettä. Luusniemellä, Härkäjärvellä sekä Suovulla toteutettiin tarkennettu kysely. Kaikkiaan palautteita saatiin Kyyveden alueelta 152 kpl. Palautteet kläsiteltiin ELY_keskuksessa ja niiden antia ruodittiin alustavasti mm. ohjausryhmässä syksyllä. Kyselyn tulosten perusteella alkaa muodostua näkemyksiä hoitotoimien kohdistamistarpeista. Ohjausryhmän aloittamaa keskustelua ja tiedon välittämistä jatketaan ja tavoitteena on löytää yhteinen näkemys Kyyveden tulevasta tilatavoitteesta.

 

 

Viestinta/tiedotus

Viestinnässä keskityttiin tekemään kunnostus- ja hoitotoimien organisaatiota tutuksi alueen asukkaille. Työnyrkki laati viestintäsuunnitelman, jonka toteutumista arvioitiin loppuvuoden kokouksessa. Suunnitelma toteutui hyvin mm. kylä- ja toritapahtumien osalta ja paikallislehdissä hankkeesta oli useita eri artikkeleita.

Otavan Opiston ylläpitämälle nettilehti-tyyppiselle sivustolle laadittiin oma blogisivusto. Sivuja päivitettiin muutaman kerran vuoden aikana. Paikallisia kirjoituksia on sivuilla mm. Suovulta ja Härkäjärven suunnalta.

Teltta torilla

Teltta torilla

Tiedotustilaisuudet: Kutemajärven kyläilta, 29 osallistujaa. Luusniemen kylätapahtuma, 80 kävijää. Haukivuoren kotiseutumarkkinat, 150 kävijää. Mikkelin kalamarkkinat, 1500 kävijää. Pieksämäen kalamarkkinat, 300 kävijää. Kaikkiaan kylä- ja toritapahtumissa tavoitettiin runsaat 2000 henkilöä. Tapahtumissa pyrittiin vuorovaikutteiseen keskusteluun asiakkaiden kanssa.

Maa- ja metsätalous

Työnyrkki kartoitti mahdollisuuksia maatalouden vesiensuojeluhankkeen aikaansaamista tärkeimmille maatalousalueille. Hankkeen eteenpäin viemiseksi tarvitaan suunnittelija-/toimintataho, joka voi perehtyä alueen ongelmiin ja laatia hanke-esityksen. ELY-keskus otti vesinäytteitä työnyrkin esityksestaä muutamilta maatalouden kuormittamilta alueilta. 

Pöllänojan-Purukorvenojan suulaueelle valmistui kosteikkosuunnitelma, jonka suunnittelun on hoitanut Suovu siistiksi -ryhmä. Loppuvuodesta ryhmä valmisteli kosteikkohankkeen toteuttamista ja haki alkutoimiin rahoitusta Haukivuoren aluejohtokunnalta.

Etelä-Savon metsäkeskus on päivittänyt Suovun alueella olevan luonnonhoitohankkeen suunnitelmia. Purukorvenojan varrelle on sovittu maanomistajan kanssa tehtävästä kosteikosta. Lisäksi Purukorvenojan alueelle on suunniteltu rakennettavaksi putkipatoja metsätalouden vesiensuojeluun.

Lietjärven peltoalueen kuivatus tulee saada toimivaksi. Tilanne alueella 13.04.2010

Lietjärven peltoalueen kuivatus tulee saada toimivaksi. Tilanne alueella 13.04.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalastus

Koekalastus toteutettiin Suovulla, Hirviselällä ja Kapustasalmen yläpuolisella vesialueella. Tulosten perusteella ELY-keskuksessa laadittiin arviot hoitotarpeesta.

Paikalliset asukkaat olivat kiitettävän innokkaasti koekalastuksia tekemässä. Kuva Yrjö Takkinen

Paikalliset asukkaat olivat kiitettävän innokkaasti koekalastuksia tekemässä. Kuva Yrjö Takkinen

Kyyvesi kuntoon – hankkeen ohjausryhmä linjasi tehopyynnin järjestämisen erityisen tärkeäksi mm. Suovun ja Hirviselän alueille. Työnyrkki suunnitteli pyydysrakennuskurssin, jonka avulla toteutetaan alueen teho- ja hoitopyyntihankkeet. Kurssi on meneillään Haukivuorella Mikkelin kansalaisopiston myötävaikutuksella. Paikallisesti käytännön toteutuksesta huolehtii Suovu siistiksi -ryhmä

Vesikasvillisuuden poisto

Vesikasvien poistosta on olemassa esitykset/alustava suunnitelma Siikalahdelta ja Nykälän alueelta. Nykälänjoessa, Nykälänkosken alapuolella, tehtiin kasvillisuuden poistotarpeen arvio loppusyksystä. ELY -keskus teki kesällä vesikasvikartoitukset liittyen toimenpideohjelman seurantaohjelmaan.

 

 

Muut toiminnat

Paikalliset asukkaat ovat olleet aktiivisesti mukana mm. levähavaintoja tekemässä.

Hyalotecha dissielensis-levä voi edelleenkin hyvin Kyyvedellä. Levä havaittiin ensimmäisen kerran vuoden 1985 jälkeen.

Hyalotecha dissielensis-levä voi edelleenkin hyvin Kyyvedellä. Levä havaittiin ensimmäisen kerran vuoden 1985 jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työnyrkki suunnitteli näkösyvyyskartoitustra koko Kyyveden alueelle. Loppuvuodesta laadittiin ELY -keskuksessa havaintopaikkojen verkosto. Tarkoituksena on tarkkailla näkösyvyyttä paikoilla, joista on havaintoja jo pidemmältä aikaväliltä. Kyyveden kalastusalue etsii havaitsijat. Ennen avovesikauden alkua pidetään havaitsijoille koulutus näkösyvyyden tarkkailusta.

Toimintakertomuksen laati

Reijo Lähteenmäki, ympäristösuunnittelija

Etelä-Savon ELY

Leave a Reply