KALAJUTTUJA

Pöytäkirja

Himalansaaren osakaskunnan vuosikokouksesta, joka pidettiin

Himalansaaren seurojentalolla

30.4.2016 alkaen kello 13.00

1 § Kokouksen avaus:

Kokouksen avasi hoitokunnan puheenjohtaja Reijo Himanen

toivottaen osakkaat tervetulleiksi.

Jorma Tiitinen alusti kokousta kertoen norpansuojelusta sekä yhdistymisestä heiniemen osakaskunnan kanssa. Heiniemen osakaskunta pitää oman kokouksensa kesäkuussa, ovat myötämielisiä yhdistymisen suhteen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen:

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Liukkonen, sihteeriksi

valittiin Tero Haiminen, pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Veijo Korhola ja Sauli Viitikka ja ääntenlaskijoiksi valittiin Veijo Korhola ja Sauli Viitikka.

3 § Kokouksen ilmoittaminen ja päätösvaltaisuus:

Todettiin, että kokouskutsu oli vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta

Länsi-Savo lehdessä (14.4.2016). Kokouskutsu on lähetetty postitse 2.lk Mikkelin ulkopuolella asuville 13.4.2016.

Himalansaaren osakaskunnan vuosikokous

30.4.2016 Himalansaaren seurojentalolla.

Kokouksessa käsitellään osakaskunnan sääntöjen määräämät vuosikokousasiat. Lisäksi päätetään kalastuslain 60§:n mukaisen kalastuksen rajoitussopimuksen tekemisestä saimaannorpan suojelemiseksi sekä sopimuksen edellyttämästä kalastuskiellosta ja sen voimaansaattamisesta, valvonnasta ja tiedottamisesta. Päätetään myös Himalansaaren ja Heiniemen osakaskuntien yhdistymisestä.

Pöytäkirja on nähtävillä 16.5-30.5.2016 välisen ajan Jaakkolassa Reijo Himasella.

Himalansaaressa 12.4.2016 Hoitokunta

4 § Läsnäolijat ja äänestystapa:

Todettiin, että paikalla ja edustettuina olivat osakaskunnan osakkaat, heidän omistamansa kiinteistöt ja niiden osuuksien suuruudet oli merkitty äänestysluetteloon (liite 1).

Päätettiin yksimielisesti, että äänestysten sattuessa jokaisella osakkaalla on yksi ääni.

5 § Esityslista:

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

6 § Toimintakertomus:

Kuultiin hoitokunnan laatima kertomus tilikauden toiminnasta vuodelta 2015. Hoitokunnan puheenjohtaja Reijo Himanen.

7 § Tilit ja toiminnantarkastajien lausunto:

Kuultiin hoitokunnan selostus vuoden 2015 tileistä sekä toiminnantarkastajien niistä antama lausunto. Tulot: 7802,08 eur. Menot: 5357,28 eur. Ylijäämä 2450,02 eur.

8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen:

Toiminnantarkastajien antaman lausunnon perusteella vahvistettiin yksimielisesti tilinpäätös vuodelta 2015. Päätettiin myöntää hoitokunnalle ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus vuoden 2015

tileistä ja hallinnosta.

9 § Kalastuksen järjestäminen osakaskunnan vesialueella:

Päätettiin kalastuksen järjestämisestä osakaskunnan vesialueella kuluvana vuonna 2016 seuraavaa. Osakaskunta myöntää

osakkaiden, KL 9 §:n 1 mom. mainittujen kylässä muutoin kuin tilapäisesti asuvien, ulkopuolisten kalastajien sekä ammattimaisen kalastuksen käyttöön seuraavat pyydysyksikkömäärät ja perii niistä seuraavat maksut:

Osakaskunnan osakkaille myönnettävä kalastusoikeus ja niistä perittävät maksut: Verkot (1.5 eur/kpl), nuotta , koukut, pitkäsiima ja rapumerta manttaalin mukaan. Katiskamäärissä ei rajoituksia (0.00 eur/kpl).

Osakaskunnan pienosakkaille myönnettävä kalastusoikeus ja niistä perittävät maksut: Verkot max 8 kpl (1.5 eur/kpl 1 kpl, seuraavat 5 eur), katiskamäärissä ei rajoituksia (0.00 eur/kpl), virveli/uistin 10 eur/kpl, nuottalupa (35 eur/kpl), koukut max 10 kpl (1.00 eur/kpl), pitkäsiima max 100 koukkua (5.00 eur/kpl), rapumerta max 10 kpl (1.00 eur/kpl).

Tilattomalle väelle (KL 9 § 1 mom.) ja ulkopuolisille kalastajille myönnettävä kalastusoikeus ja niistä perittävät maksut: Verkot max 8 kpl (5.00 eur/kpl), katiskamäärissä ei raj. (0.00 eur/kpl), virveli/uistin (10.00 eur/kpl), nuottalupa (35.00 eur/kpl), tuulastus kielletty, koukut max 10 kpl (1.00 eur/kpl), pitkäsiima max 100 kpl (5.00 eur/kpl), rapumerta max 10 kpl (1.00 eur/kpl).

Ammattimaiselle kalastukselle myönnettävä kalastusoikeus ja niistä perittävät maksut: Ammattikalastajille varattu 200 yksikköä, 5 eur/kpl.

Katiskamerkkinä käytetään verkkomerkkiä mistä otetaan kulma pois.Katiskapyynti on kaikille osakkaille sallittu ilman pyydysmaksua. Katiskan merkkikohoon pyytäjä kirjoittaa oman nimensä. Rapumertojen merkintä kuten katiskapyynnissä: kohossa oltava pyytäjän nimi selvästi kirjoitettuna. Katiskalla ravustaminen on kielletty, ravut päästettävä veteen takaisin jos on mennyt katiskaan.

10 § Kalastusrajoitukset:

Päätettiin kuluvan vuoden kalastusta koskevista rajoituksista (verkon solmu-välit, eri pyydysten käyttörajoitukset ym.) seuraavaa:

Pyydyksiä koskevat rajoitukset. Saimaassa 23-49mm solmuvälisten verkkojen käyttö on kielletty.Solmuväli suosituksena on käyttää 60mm verkkoja. Siian pyynnissä on kuitenkin sallittu käyttää em. verkkoja lokakuun ensimmäisestä päivästä jäiden tuloon asti.

Verkkokalastus kielletty 15.4-30.6. välisenä aikana.

Muikun verkon saa laittaa.

Muut rajoitukset, määräykset ja rauhoitusalueet:

Muissa vesissä ei ole solmuvälirajoitusta.

Kuhan alamitta 42 cm

Harjuksen alamitta 35 cm

Lohen ja Taimenen osalta noudatetaan valtakunnallisia ohjeita.

Nieriä on RAUHOITETTU. Pyynti ja saaliiksi ottaminen KIELLETTY.

Tuulastus on kielletty muilta kuin osakkailta ja pienosakkailta.

Suositellaan käytettäväksi yli 23 solmuvälin verkkojen käyttöä lehtisen selällä Saimaan nieriän lisääntymisen turvaamiseksi ajalla 11.9-15.11.

(kalastusasetus 17§). Rauhoitetun kalalajin pyytämiseen soveltuvien pyyntimenetelmien käyttäminen on kielletty rauhoitusaikaan kalastuslain 34§ mukaisesti. Kalastettaessa syksyisin Saimaan nieriän lisääntymisalueilla ei voida välttyä pyydystämästä myös rauhoitettuja nieriöitä.

11 § Hoitotoimenpiteet:

Päätettiin kalaveden hoitotoimenpiteistä (istutukset ym.) seuraavaa:

Istutukset: Istutetaan järvilohta ja taimenta n.4500 eurolla.

Muut hoitotoimenpiteet: Roskakalaa pyydetään Weke-katiskoilla yhteisvastuullisesti. Saalis jaetaan osakkaille ja kyläläisille hyötykäyttöön, ruoaksi tai eläinten rehuksi. Ylijäämä saalis jolle ei löydy hyötykäyttöä haudataan maahan riittävän syvälle. Nuottaamalla pidetään apajien pohjia puhtaana ja vähennetään samalla myös roskakala kantaa. Ylijäämä saalis käsitellään kuten katiskapyynnissä. Myös normaalin hyötykäytön saaliin perkeet käsitellään kuten katiskapyynnin ylijäämäsaalis.

12 § Metsästys vesialueella:

Päätettiin vesialueella tapahtuvasta metsästyksestä

(sorsastus, pienriista, -pedot, luvat, hinnat) seuraavaa:

Sorsastus on sallittu laillisen metsästysoikeuden (metsästyskortti) omaaville osakaskunnan jäsenille. Hirvenmetsästyksestä tekee osakaskunta erillisen sopimuksen paikallisen metsästysseuran kanssa. Pienriista ja pienpedon pyynti on laillisen metsästysoikeuden omaavalle sallittu.

13 § Kalastuslupien myynti:

Kalastus lupien myyjiksi valittiin:

Markku Myyryläinen Kappalaisenkatu 2 as 24 50170 Mikkeli

Pertti Pekkanen Suurlahdentie 2993 52360 Someenjärvi

Veli-Matti Kahilainen Metsäkyläntie 243 52420 Pellosniemi

Sauli Viitikka Kaaslahdentie 37 52420 Pellosniemi

Reijo Himanen Jaakkolantie 94 52420 Pellosniemi

Kari Liukkonen Omakotitie 24 52300 Ristiina

Erikoisluvat myöntää: Hoitokunnan puheenjohtaja.

Jos 18-64-vuotiailla kalastajilla ei ole hankittu valtion kalastuskorttia on se kalastusrikkomus, josta seuraa rikemaksu tai rangaistusvaatimusmenettely. Onkiminen ja pilkkiminen eivät vaadi kalastuksenhoitomaksun maksamista. Kalastuksenhoitomaksun tosite ja kalastuslupien maksutosite on pidettävä kalastaessa mukana. Jos tositteita ei ole mukana, kirjoittaa kalastuksenvalvoja näyttömääräyksen, jonka mukaan on kalastajan käytävä näyttämässä suoritettujen maksujen tositteet poliisille 7 vrk:n kuluessa. Kalastuslupien myyjät tekevät myöntämistään luvista yhteenvedon pyydyslajin ja ostajaryhmän mukaan. Yhteenvetotiedot on toimitettava puheenjohtajalle 21.12.2016 mennessä. Kertyneet lupamaksut on laitettava osakaskunnan tilille ESOP FI41 5271 5220 043053 21.12.2016 mennessä.

14 § Kalastuksen valvonta:

Valittiin kalastuksen valvojiksi Sulo Viitikka ja Reijo Himanen.

Sulo Viitikka ja Reijo Himanen osallistuivat osakaskunnan kustantamaan Pro Agrian järjestämälle kalastuksen valvontakurssille 15.5.2012.

Osakaskunta hankkii kalastuksenvalvonta merkkejä.

15 § Pyydysmerkkien käyttö:

Päätettiin pyydysmerkkien käyttämisestä ja uusien pyydysmerkkien käyttöönottoajankohdasta seuraavaa:

Kaikkien on merkittävä pyydyksensä selvästi näkyvin merkein, verkot molemminpäin jataa ja pyydysmerkit on laitettava toiseen kohoon pyynnissä oleville pyydyksille riittävä määrä. Pyydysmerkit otetaan käyttöön välittömästi tästä päivästä alkaen. Selkävesillä ja väylän läheisyydessä pyydykset on merkittävä kalastuksenasetuksen mukaisin lippusaloin.

Salon korkeus on 1.2m veden pinnasta ja siinä on oltava 20*20cm kokoinen lippu. Pyydykset on merkittävä kalastajan yhteystiedoilla.

Verkkokalastuksessa suositellaan käytettäväksi aina lippusalkoa.

16 § Omistajakorvauksien ja viehekorttipalautuksien käyttö:

Päätettiin palautettujen omistajakorvausten ja viehekorttipalautusten käytöstä seuraavaa: Omistajakorvaukset ja viehekorttipalautukset otetaan omaan käyttöön.

17 § Tulo- ja menoarvio:

Hyväksyttiin osakaskunnalle tulo- ja menoarvio vuodelle 2016.

Arvioidut tulot 2016: Norppakorvaus 3740 eur., omistajakorvaukset 400 eur., viehekorttipalautukset 500 eur. ja kalastusluvat 2500 euroa.

Yht. 7140 eur.

Arvioidut menot: Istutukset 4500 eur., pyydysmerkit 300 eur., hallintokulut 800 eur. Ja Heiniemen kanssa yhdistyminen 2000 eur.

Yht. 7600 eur.

18 § Hoitokunnan jäsenten ja toimihenkilöiden palkkiot:

Päätettiin hoitokunnan jäsenten ym. toimihenkilöiden palkkioista seuraavaa:

Puheenjohtaja: Suomen kalastuslehti

Hoitokunnan jäsen: Suomen kalastuslehti

Rahastonhoitaja: Suomen kalastuslehti

Sihteeri: Suomen kalastuslehti

Kokousedustajat: Laskun mukaan

Km-korvaus:

Toiminnantarkastajat: Laskun mukaan

Muut palkkiot: Puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan laskun mukaan muut mahdolliset kulut.

19 § Hoitokunnan jäsenten valinta:

Valittiin hoitokunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varamiehikseen (varamies suluissa):

Veli-Matti Kahilainen (Ossi Liukkonen), Tero Haiminen (Matti Hämäläinen) ja Sulo Viitikka (Pertti Liukkonen).

Todettiin, että entisinä jatkavat: Markku Myyryläinen (Kari Liukkonen), Pauli Himanen (Hannu Liukkonen), Reijo Himanen (Rauno Himanen)

Todettiin, että nyt valittu hoitokunta jatkaa tehtävässään niin kauan, kunnes uusi on toimintakykyinen.

Hoitokunnan ensimmäisen kokouksen koollekutsujaksi

valittiin Reijo Himanen.

20 § Toiminnantarkastajien valinta:

Valittiin kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet (suluissa) tarkastamaan taloutta ja hallintoa:

Mirja Nieminen ja Juhani Nieminen (Aki Hirvonen ja Sauli Viitikka)

Päätettiin, että toiminnantarkastajiin, heidän tehtäviin, toimintaan ja vastuuseen on soveltuvin osin voimassa, mitä yhdistyslaissa on säädetty yhdistyksen toiminnantarkastajasta.

21 § Kokousedustajien valinta:

Valittiin osakaskunnan kokousedustajaksi Louhivesi-Yövesikalastusalueen kokoukseen Tero Haiminen ja hänen varalleen Reijo Himanen, sekä valittiin osakaskunnan edustajaksi Etelä-Savon Kalatalouskeskus ry:n vuosikokoukseen Pauli Himanen ja hänen varalleen Markku Myyryläinen.

22§ Saimaannorpan suojelusopimus:

Päätettiin tehdä kalastuslain 60§:n mukainen kalastuksen rajoitussopimus saimaannorpan suojelemiseksi sekä sopimuksen edellyttämästä kalastuskiellosta ja sen voimaansaattamisesta, valvonnasta ja tiedottamisesta. Sopimus on viisivuotinen (2016-2020).

Aholampi päätettiin jättää sopimuksen ulkopuolelle. Muuten kaikki Saimaan tasolla olevat vedet kuuluu sopimuksen piiriin.

Pj. Reijo Himanen hoitaa sopimuksen tekemisen.

23§ Osakaskuntien yhdistyminen:

Päätettiin, että Himalansaaren ja Heiniemen osakaskunnat yhdistetään jos heiniemi päättää yhdistyä omassa kokouksessaan. Yhdistyminen pyritään saamaan hoidettua vuoden 2016 aikana.

24 § Vesialueen muu käyttö:

Päätettiin vesialueella tapahtuvasta metsästyksestä ja sen muusta käytöstä seuraavaa: Kokous ei päättänyt mitään vesialueella tapahtuvasta metsästyksestä ja sen muusta käytöstä.

25 § Pöytäkirjan nähtävillä pito ja v.2017 kokouskutsu:

Päätettiin (tarpeen mukaan) pöytäkirjan nähtävänä oloajasta ja -paikasta tai lehdestä, jossa kokouskutsu julkaistaan.

Päätettiin, että vuosikokouksen pöytäkirja on nähtävillä Reijo Himasella Jaakkolantie 94 52420 Pellosniemi puh. 0400 259637.

Vuoden 2017 vuosikokouskutsusta huolehtii hoitokunta sääntöjen ja lakien mukaisesti. Kutsu julkaistaan Länsi-Savo lehdessä ja toiselta paikkakunnalta oleville postin kautta lähetettävällä kirjeellä. Osakkailta joilta on saatu suostumus, lähetetään kokouskutsu sähköpostilla. Vuoden 2016 vuosikokouksen pöytäkirja pidetään nähtävillä Reijo Himasella 16.5-30.5.2016 välisen ajan.

26 § Muut asiat:

Muikkuverkkojen käytössä toivottiin järjen käyttöä solmuvälin suhteen, ei käytetä liian harvoja verkkoja.

27 § Kokouksen päättäminen:

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.23

Kokouksen puolesta

_______________________ ______________________

Pj. Pertti Liukkonen Siht. Tero Haiminen

Liitelomakkeita 1 kpl.

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

30 p:nä huhtikuuta 2016.

_______________________ __________________________

Ptk Veijo Korhola Ptk Sauli Viitikka