Säännöt

logot_pieni
Mikkeli


Säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Emolan seura ja sen kotipaikka on Mikkelin kaupunki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Emolan kaupunginosan asukkaiden yhdyssiteenä, valvoa heidän sosiaalisia ja paikallisia etujaan, edistää heidän viihtyisyyttään ja harrastuksiaan sekä vaalia kaupunginosan omaleimaisuutta.Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä tekee viranomaisille esityksiä ja aloitteita kaupunginosan asioista.Yhdistys voi liittyä alansa asioita ajaviin yhdistyksiin ja yhteisöihin.
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan tukimaksuja, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisella luvalla myyjäisiä ja arpajaisia.

3 §
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Emolan kaupunginosassa vakinaisesti asuva  henkilö ja siellä toimiva oikeuskelpoinen yhdistys tai yhteisö.
Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös Emolan kaupunginosan ulkopuolella asuva henkilö ja siellä toimiva oikeuskelpoinen yhdistys tai yhteisö.
Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen kokouksessa yhdistyksen tai Emolan kaupunginosan toimintaan merkittävällä tavalla vaikuttanut henkilö.
Hallitus päättää varsinaisen ja kannattavan jäsenen hyväksymisestä.
Kannattavalla jäsenellä ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puhevalta.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos hän jättää erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena.
Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun sekä kannatusjäsenten kannatusmaksun suuruuden päättää vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

4 §
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä.Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus on päätösvaltainen vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan, ollessa läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, joka on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänien mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 §Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
Yhdistyksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

7 §
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta, joko toimittamalla kutsu jäsenille kirjallisena postilaatikkojakeluna tai julkaisemalla se Mikkelissä ilmestyvässä sanomalehdessä.

8 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana ennen maaliskuun loppua.Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.
Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni.

9 §
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokous avataan;

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto;

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;

6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;

7. Päätetään jäsenmaksujen suuruudet;

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle kalenterivuodelle;

10. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies;

11. Käsitellään kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat;

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 §
Yhdistyksen hallituksella ei ole oikeutta ottaa velkaa yhdistyksen nimiin ilman yhdistyksen kokouksen antamaa valtuutusta.

11 §
Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.